Säännöt

Finland PROGRESS User Group YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Finland PROGRESS User Group ja kotipaikka on Espoo. Yhdistyksestä käytetään epävirallista nimeä FINPUG.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää PROGRESS-ohjelmistojen käyttäjien

1. yhteistoimintaa
2. kokemusten vaihtoa
3. tiedon hankkimista Progress -tuotteista

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

1. jakaa jäsenilleen tiedotteita
2. järjestää esitelmätilaisuuksia
3. järjestää yritysvierailuja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksua, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen edun hankkiminen siihen osallistuville.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka on PROGRESS-käyttäjä.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni.
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muuten aiheuttaa vahinkoa yhdistyksen toiminnalle.
Hallitus toteaa jäsenen eronneeksi ellei jäsen ole suorittanut vuotuista jäsenmaksua hallituksen määräämään eräpäivään mennessä.
Jos jäsen erotetaan tai hän itse eroaa, ei hänelle makseta takaisin loppuvuoden jäsenmaksua.

4§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin erikseen tai hallituksen varsinainen jäsen yhdessä sihteerin kanssa.

6§ Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla.

9§ Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä hallituksen ja luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ym. korvaukset.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä, joiden toimintakausi on vuosikokouksesta vuosikokoukseen.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.